Ujjain Development Authority Online Form

Shipra Vihar Yojana

foKfIr
NO MODIFICATION WILL BE ALLOWED AFTER PAYMENT MADE BY THE APPLICANT. HELPDESK NUMBER-07344060505
vuq- Ø Hkw[k.Mksa Øekad vkj{k.k dh fLFkfr Hkw[k.Mksa dh Js.kh Hkw[k.M dk vkdkj {ks=Qy 
o-eh- esa
çkf/kdj.k }kjk fu/kkZfjr U;wure nj çfr oxZ
ehVj o"kZ
2017-18
Hkw[k.M dk vuqekfur ewY; iês ¼yht½ ds çdj.k es okf"kZd iêk HkkMk iath;u dUQeZ gksus ds i'pkr 10% /kjksgj jkf'k
1 f{kçk fogkj D-13/17 vuq-tk- EWS 9 X 5 45 14,000/- 6,30,000/- fu;ekuqlkj 63,000/- Click here for registration
2 f{kçk fogkj A-20/3 v-t-tk- EWS 9 X 5 45 14,000/- 6,30,000/- fu;ekuqlkj 63,000/- Click here for registration
3 f{kçk fogkj A-20/8 vukjf{kr EWS 9 X 5 45 14,000/- 6,30,000/- fu;ekuqlkj 63,000/- Click here for registration
4 f{kçk fogkj D-16/31 vukjf{kr EWS 9 X 5 45 14,000/- 6,30,000/- fu;ekuqlkj 63,000/- Click here for registration
5 f{kçk fogkj A-14/1 dkuZj vukjf{kr EWS 7+8 X9 67.5 14,000/- 9,45,000/- fu;ekuqlkj 94,500/- Click here for registration
6 f{kçk fogkj A-20/2 vukjf{kr EWS 9 X 5 45 14,000/- 6,30,000/- fu;ekuqlkj 63,000/- Click here for registration
7 f{kçk fogkj D-1/17 v-tk- LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
8 f{kçk fogkj D-8/11 v-tk- LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
9 f{kçk fogkj E-3/15 v-tk- LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
10 f{kçk fogkj D-3/19 v-t-tk- LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
11 f{kçk fogkj D-6/6 v-t-tk- LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
12 f{kçk fogkj D-3/25 v-t-tk- LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
13 f{kçk fogkj D-10/4 v-t-tk- LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
14 f{kçk fogkj E-3/12 vU; fiNMk oxZ LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
15 f{kçk fogkj D-3/21 vU; fiNMk oxZ LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
16 f{kçk fogkj D-8/3 çk- deZpkjh LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
17 f{kçk fogkj D-3/27 Lo-l-lS- LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
18 f{kçk fogkj D-13/6 lS-/Hkw-iw-lS- LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
19 f{kçk fogkj D-13/4 i=dkj] dykdkj] cqf)ftfo LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
20 f{kçk fogkj D-6/18 fnO;kax LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
21 f{kçk fogkj D-1/13 vukjf{kr LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
22 f{kçk fogkj D-13/5 vukjf{kr LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
23 f{kçk fogkj D-6/19 vukjf{kr LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
24 f{kçk fogkj D-6/7 vukjf{kr LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
25 f{kçk fogkj D-6/5 vukjf{kr LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
26 f{kçk fogkj D-8/15 vukjf{kr LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
27 f{kçk fogkj D-6/17 vukjf{kr LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
28 f{kçk fogkj D-3/26 vukjf{kr LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
29 f{kçk fogkj D-8/12 vukjf{kr LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
30 f{kçk fogkj D-1/18 vukjf{kr LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
31 f{kçk fogkj D-3/20 vukjf{kr LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
32 f{kçk fogkj E-3/16 vukjf{kr LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
33 f{kçk fogkj E-3/17 vukjf{kr LIG 8 X 12 96 14,000/- 13,44,000/- fu;ekuqlkj 1,34,400/- Click here for registration
34 f{kçk fogkj A-9/15 dkuZj vuq-tk- MIG 16+10.50X15 198.75 14,000/- 27,82,500/- fu;ekuqlkj 2,78,250/- Click here for registration
35 f{kçk fogkj A-6/31 v-t-tk- MIG 9 X 15 135 14,000/- 18,90,000/- fu;ekuqlkj 1,89,000/- Click here for registration
36 f{kçk fogkj A-11/3 dkuZj v-t-tk- MIG 14+16 X15 225 14,000/- 31,50,000/- fu;ekuqlkj 3,15,000/- Click here for registration
37 f{kçk fogkj E-6/8 vU; fiNMk oxZ MIG 9 X 15 135 14,000/- 18,90,000/- fu;ekuqlkj 1,89,000/- Click here for registration
38 f{kçk fogkj E-6/7 Lo-la-lS- MIG 9 X 15 135 14,000/- 18,90,000/- fu;ekuqlkj 1,89,000/- Click here for registration
39 f{kçk fogkj A-6/32 fnO;kax MIG 9 X 15 135 14,000/- 18,90,000/- fu;ekuqlkj 1,89,000/- Click here for registration
40 f{kçk fogkj A-6/30 vukjf{kr MIG 9 X 15 135 14,000/- 18,90,000/- fu;ekuqlkj 1,89,000/- Click here for registration
41 f{kçk fogkj E-6/9 vukjf{kr MIG 9 X 15 135 14,000/- 18,90,000/- fu;ekuqlkj 1,89,000/- Click here for registration
42 f{kçk fogkj D-4/2 vukjf{kr MIG 9 X 15 135 14,000/- 18,90,000/- fu;ekuqlkj 1,89,000/- Click here for registration
43 f{kçk fogkj E-6/5 vukjf{kr MIG 9 X 15 135 14,000/- 18,90,000/- fu;ekuqlkj 1,89,000/- Click here for registration
44 f{kçk fogkj A-11/5 vukjf{kr MIG 9 X 15 135 14,000/- 18,90,000/- fu;ekuqlkj 1,89,000/- Click here for registration
45 f{kçk fogkj A-11/4 vukjf{kr MIG 9 X 15 135 14,000/- 18,90,000/- fu;ekuqlkj 1,89,000/- Click here for registration
46 f{kçk fogkj D-4/4 vukjf{kr MIG 9 X 15 135 14,000/- 18,90,000/- fu;ekuqlkj 1,89,000/- Click here for registration
47 f{kçk fogkj C-16/23 lkaln/fo/kk;d HIG 15 X 21 315 14,000/- 44,10,000/- fu;ekuqlkj 4,41,000/- Click here for registration
48 f{kçk fogkj D-2/2 lkaln/fo/kk;d HIG 15 X 24 360 14,000/- 50,40,000/- fu;ekuqlkj 5,04,000/- Click here for registration
49 f{kçk fogkj C-16/19 lkaln/ HIG 15 X 21 315 14,000/- 44,10,000/- fu;ekuqlkj 4,41,000/- Click here for registration
50 f{kçk fogkj E-1/9 vuq-tk- HIG 12 X 18 216 14,000/- 30,24,000/- fu;ekuqlkj 3,02,400/- Click here for registration
51 f{kçk fogkj D-2/3 vuq-tk- HIG 15 X 24 360 14,000/- 50,40,000/- fu;ekuqlkj 5,04,000/- Click here for registration
52 f{kçk fogkj C-16/16 v-t-tk- HIG 15 X 21 315 14,000/- 44,10,000/- fu;ekuqlkj 4,41,000/- Click here for registration
53 f{kçk fogkj D-2/4 v-t-tk- HIG 15 X 24 360 14,000/- 50,40,000/- fu;ekuqlkj 5,04,000/- Click here for registration
54 f{kçk fogkj C-16/21 v-t-tk- HIG 15 X 21 315 14,000/- 44,10,000/- fu;ekuqlkj 4,41,000/- Click here for registration
55 f{kçk fogkj A-13/25 vU; fiNMk oxZ HIG 12 X 18 216 14,000/- 30,24,000/- fu;ekuqlkj 3,02,400/- Click here for registration
56 f{kçk fogkj D-2/5 Lo-la-lS- HIG 15 X 24 360 14,000/- 50,40,000/- fu;ekuqlkj 5,04,000/- Click here for registration
57 f{kçk fogkj C-16/22 i=dkj] dykdkj] cqf)ftfo HIG 15 X 21 315 14,000/- 44,10,000/- fu;ekuqlkj 4,41,000/- Click here for registration
58 f{kçk fogkj A-13/24 fnO;kax HIG 12 X 18 216 14,000/- 30,24,000/- fu;ekuqlkj 3,02,400/- Click here for registration
59 f{kçk fogkj C-16/18 vukjf{kr HIG 15 X 21 315 14,000/- 44,10,000/- fu;ekuqlkj 4,41,000/- Click here for registration
60 f{kçk fogkj C-16/20 vukjf{kr HIG 15 X 21 315 14,000/- 44,10,000/- fu;ekuqlkj 4,41,000/- Click here for registration
61 f{kçk fogkj E-1/7 vukjf{kr HIG 12 X 18 216 14,000/- 30,24,000/- fu;ekuqlkj 3,02,400/- Click here for registration
62 f{kçk fogkj C-16/17 vukjf{kr HIG 15 X 21 315 14,000/- 44,10,000/- fu;ekuqlkj 4,41,000/- Click here for registration
63 f{kçk fogkj E-1/8 vukjf{kr HIG 12 X 18 216 14,000/- 30,24,000/- fu;ekuqlkj 3,02,400/- Click here for registration